โรงเรือน เกษตรอัจฉริยะ

สวัสดีครับทุกท่าน
ตอนนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มดำเนินงาน "เกษตรอัจฉริยะ" มาได้ 4 วัน แล้วนะครับ โรงเรือนเป็นรูปร่างขึ้นมากต้องขอบคุณในความร่วมมือจากทีมงานคุณภาพทุกท่านด้วยวนะครับ

วันนี้เราลองมารู้จักกับ "การเกษตรสมัยใหม่ (modern agriculture)" กันหน่อยดีไหมครับ ส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ในอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์เรายังคงแสวงหาทางในการนำเทคโนโลยีเดิมมาพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์ จนค้นพบนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกใบนี้ "เกษตรกรรม 4.0" ก็เป็นหนึ่งในการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีด้วยเช่นกันครับ มีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น
     1) เกษตรแม่นยำ (precision agriculture) คือ การบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องวัด (sensors, drone, GPS) เพื่อสังเกต ตรวจวัด และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ในฟาร์ม โดยก่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปมากที่สุด
     2) เกษตรอัจฉริยะ (smart farming) คือ การทำเกษตรกรรมที่นำเกษตรแม่นยำมาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อสื่อสาร (internet, intranet, คลื่นวิทยุ, microwave) เข้าสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system: DSS) โดยวิเคราะห์หรือพยากรณ์โดยใช้การประมวลผลโดยเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ (algorithm, software, cloud, AI)

ติดตาม update ข้อมูลกันต่อนะครับ
ขอบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565