หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นวิศวกรสังคม การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลสะลวง - ขี้เหล็ก กิจกรรมหลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืขสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220222083247.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083251.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083250.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083243.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083245.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083240.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083241.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083249.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083234.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083236.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083238.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083232.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220222083246.jpg - หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web