อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ ร่วมสนองพระปณิธานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า “อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น” เปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิศษ
        กิจกรรมประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น การจับบังคับสัตว์เลี้ยง การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการทำหมันสุนัขและแมว และการดูแลสัตว์เลี้ยงหลังการผ่าตัด วิทยากรและผู้ดูแลโดย โดย  อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบรหารและกิจการนักศึกษา อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนายสุริยา แก้วต๋า นักวิชาการสัตวบาล ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
20220308033947(2).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033945(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(3).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(1).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(4).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(7).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(6).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033946.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033945.jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(5).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220308033947(8).jpg - อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น | http://www.facagri.cmru.ac.th/web