ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565