อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน

อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน โครงการ OGOP Model II กิจกรรมการประกอบไปด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ OGOP ภูฎาน QPO representative วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร. มานัส สุวรรณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20220310030651(1).jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030658.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030649.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030700.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030656.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030650.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030652.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030657.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030655.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030648.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030647.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030651.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030656(1).jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030653.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030659.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220310030654.jpg - อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web