การบริการวิชาการ

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกแบบสอบถาม > https://docs.google.com/forms/d/1Wzfq1xZEOPlTWdWJhob-cxm5T1aWn5f2gauV2TO6biI/edit