ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และนายวิหาร โคตมะณี นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
20220316074044.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074041(1).jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074043.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074045.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074042.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074039.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074041.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220316074040.jpg - ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web