การบริหารจัดการ

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์แระจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20220317041549(1).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041550.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(5).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(3).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549.jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(8).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(6).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(7).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(4).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220317041549(2).jpg - ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web