ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการทำงานร่วมกับชุมชนกรณี เมือง Shirang ประเทศภูฏาน ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการวางแผนและการเก็บข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชนกรณีศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220318072514.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072516.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093008.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072515.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072517(1).jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093013.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093016.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072513.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093012.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093010.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093015.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072518.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093014.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093007.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093009.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093011.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318093017.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220318072517.jpg - ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Shirang ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web