อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม วิทยากรภาคเช้าโดย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรภาคบ่ายโดย ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220321074301(2).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041746(1).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041746.jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(6).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(4).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041745.jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041745(4).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041746(3).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041745(2).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(7).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(3).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(1).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(9).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301.jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(5).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041746(2).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041747.jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041745(1).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041746(4).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041745(3).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220321074301(8).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220319041747(1).jpg - อบรมการปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชม | http://www.facagri.cmru.ac.th/web