การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน

อาสาสมัครเพื่อนไทย โครงการ OGOP Model II ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220325033407.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033411.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033406.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033409(1).jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033413.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033406(1).jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033410.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033412.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033408.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033409.jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220325033412(1).jpg - การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์น้ำพริกข่า และน้ำพริกตะไคร้ เมือง Tashi Yanste ประเทศภูฏาน | http://www.facagri.cmru.ac.th/web