การประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810035716.jpg - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810035842.jpg - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810035717.jpg - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810035715.jpg - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810035841.jpg - การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web