นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร

        รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต  ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ นำนักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน ด้านการศึกษา แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก จำนวน 4 คน เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในโอกาสเดินทางมาศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อแนะแนวทางด้านการศึกษาและการประกอบวิชาชีพในอนาคต    
        สำหรับนักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เข้าศึกษาในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศ จำนวน 3 คน สาขาการจัดการธุรกิจนานาชาติ จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220408104038.jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220408104038(1).jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220408104038(4).jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220408104038(3).jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220408104038(2).jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220408104038(5).jpg - นักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏานด้านการศึกษา เข้าพบผู้บริหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web