การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิธีการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220519062500.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062452.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062457.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062454.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062503.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062459.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062458.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062456.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062455.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062453.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062501.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062450.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220519062502.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web