การบริหารจัดการ

ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษถาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220524032227.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220524032230.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220524032228.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220524032229.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220524032226.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220524032231.jpg - ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2565 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web