ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (รหัส 5114) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564
20220610074431.jpg - ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web