การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก)

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านการเกษตร กิจกรรมอบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) วิทยากรโดย ผศ.มนทกานติ์ บุญยการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20220622054812.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054805.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054806.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054805(1).jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054811.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054809.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054807(1).jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054810.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054810(1).jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054808.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054807.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220622054804.jpg - อบรมภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (ข้าวหมาก) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web