การประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

อาจารย์และนักวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการนำเสนอผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220629032818(1).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032817.jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818(5).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818(4).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818(2).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818.jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818(3).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629032818(6).jpg - กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) | http://www.facagri.cmru.ac.th/web