ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
        รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย และภาพรวมของการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานแก่คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
        พร้อมกันนี้ คณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ หอพักนักศึกษา สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ และอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นผู้ให้ข้อมูลแนะนำสถานที่ และตอบข้อซักถามของคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565
20220629071700.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071644.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071638.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071659.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071640.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071658.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071642.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071654.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071643.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071639.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071651.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071648.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071637.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071652.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071650.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071655.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071646.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071656.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071647.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220629071702.jpg - ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web