โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20220701015711.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015713.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015704.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015710.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015708.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015716.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015715.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701015706.jpg - โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา | http://www.facagri.cmru.ac.th/web