กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

        อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนายุวเกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) สู่ชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิทยากรโดยมีอาจารย์ ดร.พันธุ์ลพ สินธุยาอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
        เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการเกษตร โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านเทคนิค วิธีดำเนินการ และสาธิตการใช้เครื่องพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ ได้แก่ 1.เครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2.เครื่องให้แสงการเจริญเติบโตของพืช 3.เครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 4.เครื่องล่อแมลง 5.เครื่องกังหันน้ำ ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม และทักษะ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
20220701040830.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040827.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040831.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040829.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040832.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040833.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040828.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040834.jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220701040830(1).jpg - กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web