การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810051806.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810051808.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810051809.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web