ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย ระดับนานาชาติ กลุ่มที่ 1 มติตามที่มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
20210809024255.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809024256.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย | http://www.facagri.cmru.ac.th/web