การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810055941.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810055942.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810061727.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810055942(1).jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810055941(1).jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810055825.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810055943.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810061849.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web