การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810062121.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810061958.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810062551.jpg - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web