การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำชุดรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2564 
20210810072332.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072330.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072329.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072331.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072744.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072455.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072745.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072746.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810072456.jpg - รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web