บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเข้าหารือและฟังบรรยายกับผู้แทนบริษัทพรีเสิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ เพื่อจัดทำแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210810121216.jpg - บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810121051.jpg - บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810121050.jpg - บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810121049.jpg - บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web