การบริการวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” โครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตสินค้าเกษตรภายในระบบเกษตรปลอดภัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810132103.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132545.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132408(2).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132408(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132103(1).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132408.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132246.jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810132408(3).jpg - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web