การบริการวิชาการ

Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่”

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210810141053.jpg - Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810134531.jpg - Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810134955.jpg - Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210810134648.jpg - Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรือธงมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่” | http://www.facagri.cmru.ac.th/web