การบริการวิชาการ

การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร วิทยากรโดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมให้กับชุมชน อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
20210811012132.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012129(1).jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012130.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012126.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012131.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012130(1).jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012131(1).jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012133.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012127.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012128.jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210811012126(1).jpg - การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร | http://www.facagri.cmru.ac.th/web