การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต..

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สา..

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต..

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณ..

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบ..

10 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับโล่เกียรติยศ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256..

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียง..

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คบ.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร