การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถั..

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุง การประกันคุณภ..

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร