AGRIT & SDGsPGS

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์เช..

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบม..

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ เกษตรกรเจ้าของแปลง young smart farme..

วันนี้ 14 ก.ย. 63 ที่ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขต..

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒน..

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาล..

การประชุมตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หนังสือการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

หนังสือการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม