ข่าวสารคณะ

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่อง..

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ ​จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็นอาชีพเสริม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในยอดเยี่ยม ประจำ..

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลว..

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใ..

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา