ข่าวสารคณะ

เครื่องวัดค่าอุตุนิยมวิทยา Weather Station

วัดค่าอุตุนิยมวิทยารายสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2565

โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

กิจกรรม CMRU KM Day 2020 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 และ ร..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร