กำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

- กำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)

- คลิกแบบสอบถามเข้าร่วมกิจกรรม > การจัดประชุมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ SGDsPGS ของประเทศไทย การสัมนาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน การประชุมรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ SDGsPGS จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 และพิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022)

- จุดตรวจ ATK และทางเข้างาน 

 


 
กำหนดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์
การพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ดาวน์โหลดไฟล์
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นไทย ดาวน์โหลดไฟล์
ปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์ ดาวน์โหลดไฟล์
การขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (SDGsPGS Thailand Experience) ดาวน์โหลดไฟล์
ถอดบทเรียนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดาวน์โหลดไฟล์
แนวทางการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน สู่มาตรฐานสากล ดาวน์โหลดไฟล์
แนะนำศูนย์ ECOA CMRU และการใช้สารชีวภัณฑ์ในเกษตรอินทรีย์ ดาวน์โหลดไฟล์
ประเทศไทยกับโอกาสด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์และสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
101.72 KB ดาวน์โหลด
1.17 MB ดาวน์โหลด
453.92 KB ดาวน์โหลด
1,014.07 KB ดาวน์โหลด
10.56 MB ดาวน์โหลด
65.61 MB ดาวน์โหลด
13.08 MB ดาวน์โหลด
16.31 MB ดาวน์โหลด
23.31 MB ดาวน์โหลด
3.67 MB ดาวน์โหลด
3.12 MB ดาวน์โหลด