การบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาหัวขบวนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวั..

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชีย..

ให้บริการวิชาการ โครงงานวิจัยการ วิเคราะห์ไนเตรตด้วยเครื่องย..

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แ..

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Classic cooking home อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให..

โครงการ เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่..

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ข่วงผญาทุ่งต้อม

บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานกา..

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

“โครงการพัฒนาศักยภาพระบบเกษตรสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่..

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าว..

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

โครงการอบรมเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปเพื่อฟื้นฟูชุมชนสะลวงห..

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร

บริการวิชาการและให้คำปรึกษาปัญหาด้านระบบการผลิตและแปรรูปข้าว..

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบูรณาการการเรียนสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมแปรรูป ผัดไทย กระทงทองสมุนไพร หมูสวรรค์ และน้ำอันชัญพ..

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร “

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่