การบริการวิชาการ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชน..

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัด..

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับคณะกรรมการ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP ..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำห..

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตและเ..

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อและกระบือให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรต้นทุนต่ำ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

Special Food Talk 7 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

Special Food Talk 6 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปไขมันต่ำ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดคิดเชื้อไวร..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดคิดเชื้อไวร..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่มั่น..

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่