การบริการวิชาการ

เกษตรกรต้นน้ำปิงสร้างแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ

การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม “รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ครั้..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง ..

ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตส..

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร

ะหว่าวันที่ 18-20 มกราคม 2563 ณ จ.เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อบรมพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (SEP SMART)

ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2562 ณ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

โครงการออมสินยุวพัฒน์ กิจกรรมการแปรรูปน้ำมะเกี๋ยงพาสเจอไรส์ ..

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย อส 101 และห้องปฏิบัติการขนมอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเมี่ยงมะขาม และผลิตภัณ..

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงงานต้นแบบ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี กิจกรรม..

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี กิจกรรม..

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสู..

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร