การผลิตบัณฑิต

โครงการการประยุกต์ใช้ทักษะการประกันคุณภาพสำหรับการจัดกิจกรรม..

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

กิจกรรมการทำฟาร์มแม่นยำได้โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเมินผลการดำเนินงานสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ศึกษาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วย..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี

การสอบวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที..

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย ปัญหาพิเศษ โครงงานสหกิจศึกษา เ..

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ..

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่ว..

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร