การผลิตบัณฑิต

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบผ่าน ภาค ก แ..

ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่..

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์..

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การบรรยายหัวข้อ "การประกวดและตัดสินกาแฟ"

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรม "พี่สอนน้อง ถักไพใบตองตึง"

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานห้องเรียนขนาดใหญ่ รญ 101 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาดูงาน AGA Happy Farm

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ AGA Happy Farm อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพาน้องชมสวนและแปรรูปโกโก้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ร้านสุขพอดี

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทา..

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร