การผลิตบัณฑิต

การแปรรูปถั่วเน่า ชุมชน ป่าตุ้มดอน พร้าว เชียงใหม่ และการต่อ..

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน วิสาหกิจเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักเชี..

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน และ แปลงสาธิตการปลูกผักเชียงดา บ้านสะลวง..

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงานเชียงใหม่เฟรชมิลค์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เรื่อง เครื่อ..

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

การประชุมการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจก..

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียน สม 102 และ สม 102 อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม..

การอบรมเรื่อง “ตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษต..

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

มื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและการใช้ห้องปฏิบั..

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย อส 101 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและการใช้ห้องปฏิบั..

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย อส 101 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาป่าตุ้มดอน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ กลุ่มแปรรูปภูมิปัญญา ถั่วเน่า บ้านป่าตุ้มดอน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ 3 ตำบลสะลวงนอก อ.แม่ริม จ..