การผลิตบัณฑิต

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

อบรม “การสำรวจดิน”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากวัสดุในท้องถิ่นโดยใช้ฐานจากภู..

ณ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด เพื่อการเป็นผู้นำทางด..

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการด้านผ..

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

กิจกรรม “การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตรเพ..

17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยา..

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มอบของวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสันกำแพง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม..

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่