การผลิตบัณฑิต

ปฏิบัติการเครื่องกระยาบวช อาหารสำหรับสังเวยในพิธีบวงสรวงบูชา..

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและโครง..

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั..

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิ..

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั..

การอบรมการเขียนแผนธุกิจ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การประชุม Online Seminar ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ Mei..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการครอบครัวพ่อแม่เสมือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบปร..

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การบรรยายหัวข้อ “ระบบการผสมพันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยี”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

บริการวิขาการสู่ชุมชน ยกระดับภูปัญญาอาหารพื้นบ้านถั่วเน่า กา..

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 บ้านป่าตุ้มดอน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

การอบรม “การจัดทำแผนธุรกิจ และการบริหารกิจการทางการเกษตรให้ท..

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร..

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ประชุมสภา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ..

กิจกรรม “ฝากลูกเลี้ยงกับพ่อแม่เสมือน”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ Naณี แม่ริม เลค วิว ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบ..

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง