การผลิตบัณฑิต

การสอบวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏ..

การประชุมการจัดทำคลังข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเ..

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

Third International Collaborative Online Seminar

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง สำนักงานบริหารกลาง มหาวิทลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดเเต่งภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนวัดร้องวัวเเดงศรีจันทร์วิทยาค..

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดร้องวัวเเดง อ.สันกำเเพง จ.เชียงใหม่

โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคร..

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 29041 อาคารราชภัฏ 90 ปี (อาคาร 29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย..

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาพืชไร่และพื..

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ..

3 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารเชียงใหม่ เรือนแพ 2

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผ..

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย..

นำเสนอสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์..

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั..

สอบการนำเสนอวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศา..

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

โครงการ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวใ..

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่