โครงการ OGOP

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Organic Green Tea (idea for one ne..

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการ..

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chil..

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี..

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Kishulthara และ Kishulthara โครงกา..

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์แล..

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Buckwheat (Buckwheat spicy noodle..

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Bee wax (i.e. candle, balm) และ Ya..

มื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Caciocavallo cheese และ Semi proce..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

โครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่า..

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมโครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฏาน MODEL 2

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั..

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประเทศภูฎานด้วยการพัฒนาสินค้า OG..

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การเปิดร้าน OGOP แห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงภูฎาน

การประชุมหารือเพื่อทบทวนและพิจารณาแผนงาน “โครงการ OGOP Mode..

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลสำเร็จของโครงการ OGOP Model 1

ผลสำเร็จของโครงการ OGOP Model 1