โครงการ OGOP

ประชุมดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Haa ประเทศภูฏาน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การดำเนินการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เมือง Wangdue และเมือง Lhunst..

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และโรงงานแปรรูผลผลิตทางการเกษตร

อบรมอบรมศูนย์การเรียนรู้ 4 ทิศ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET

ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราช..

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก..

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานแบ่งปันฟาร์ม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ตำบลแม่โป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันที่สอง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET

อบรมแนวทางในการศึกษาและการพัฒนาตลาดชุมชนภูฎาน วันแรก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย AdiCET

อบรมการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเฉพาะทางแก่อาสาสมัครเพื่อนไทยที่จะไปปฏิบัติงาน..

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทย..

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครเพื่อไทย (Friend from..

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมออนไลน์ Post Training Discussion โครงการ OGOP 2021

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร